TÄVLINGSREGLEMENTE GÖTEBORG FLOORBALL FESTIVAL

§ 1 ARRANGÖR

Göteborg Floorball Festival arrangeras av IBF Backadalen i samarbete med Västsvenska Innebandyförbundet.

§ 2 TÄVLINGSJURY

Juryn består av representanter från Västsvenska Innebandyförbundet och Göteborg Floorball Festival. Protest- och bestraffningsärenden handläggs av juryn. Dess skriftliga beslut kan ej överklagas eller ändras.

§ 3 SPELREGLER

Göteborg Floorball Festival är sanktionerad av Västsvenska Innebandyförbundet och spelas efter Svenska Innebandyförbundets regler i alla tillämpliga delar. Alla föreningar är välkomna, det enda förbehållet är att man är registrerad hos sitt respektive nations innebandyförbund.

Skulle avvikelse föreligga mellan Svenska Innebandyförbundets regler och Göteborg Floorball Festivals tävlingsreglemente, skall alltid Svenska Innebandyförbundets regler gälla före.

§ 4 TÄVLINGSFORM

Tävlande klasser  spelas på fullstor plan (40x20m) och med fem (5) utespelare och målvakt. Kämpande klasser spelas på mindre plan (30x15 m) och med fyra (4) utespelare och målvakt. 

Tävlande klasser använder ordinarie målbur (115 x160 cm). Kämpande klasser använder den mindre målburen (90x120 cm)

Tävlande klasser avgörs genom A & B-slutspel. Reservation om det inte blir tillräckligt med lag i en klass.

I de kämpande klasserna spelas gruppspel utan utvisning och straffar. Slutspel spelas ej. Ingen resultatrapportering eller upprättande av tabell sker.

Lagen är garanterade minst 4 matcher, förutom vid utdragningar och walk over som arrangören inte kan påverka.

Göteborg Floorball Festival förbehåller sig även rätten att slå ihop klasser eller föreslå flytt av lag till annan klass samt utöka eller minska grupperna efter antal anmälda lag.

GRUPPSPEL

Göteborg Floorball Festival har gruppspel med 4-5 lag i varje grupp.
Inga resultat eller poäng beräknas för de kämpande klasserna.

Resultatberäkning för tävlande klasser:

Seger i gruppspelsmatch ger 3 poäng. Oavgjord match ger 1 poäng. Förlorad match ger 0 poäng. 

Beräkning av placering i gruppen:

1) Placering i gruppen avgörs genom antal vunna poäng i aktuell grupp.  Om två eller flera lag har samma poängsumma, avgörs ordningsföljden dem emellan på följande sätt:

2 a) Vid lika poängställning avgörs placering genom inbördes möte/-n, det vill säga att en ny tabell räknas fram endast utifrån gruppspelsmatcher mellan berörda lag.

2 b) Inbördes placering avgörs genom flest antal poäng.

2 c) Vid lika poäng avgörs placering genom inbördes målskillnad, det vill säga skillnaden mellan antalet gjorda och insläppta mål.

2 d) Är målskillnaden lika placeras det lag främst som har gjort flest inbördes mål.

3) Är lagen trots detta lika avgörs placering genom total målskillnad där alla resultat i gruppen räknas.

4) Är målskillnaden lika placeras det lag främst som totalt har gjort flest mål i gruppen.

5) Är lagen trots detta lika placeras det lag främst som har minst antal utvisningsminuter i gruppen.

6) Är lagen trots detta lika sker lottning mellan de lag som ej kunnat särskiljas.


I de klasser det blir aktuellt att räkna fram bästa 3:a, jämförs de olika gruppernas 3:or mot varandra.

Om det är en klass med olika antal lag i grupperna sker beräkningen enligt följande:

I den gruppen/grupperna där det är flest antal lag så kommer det laget/-en som blir 3:a i sin grupp att få sitt resultat mot det laget som kommer sist i samma grupp struket och därefter så jämför man med övriga klassens 3:or. Detta för att detta lag inte ska få en match mer spelad gentemot övriga gruppers 3:or.

Kan inte lagen särskiljas utifrån poäng, målskillnad, antal gjorda mål eller antal utvisningsminuter, skall lottning tillämpas. 

SLUTSPEL

Vilka lag förutom 1:an och 2:an i varje grupp som går till A-slutspel, bestäms av antalet anmälda lag i de olika klasserna och finns presenterat i slutspelsträdet i spelprogrammet. Resterande lag går till B-slutspel. Samtliga slutspelsmatcher spelas enligt utslagsmetoden där vinnande lag går vidare och förlorande lag åker ut.

I slutspelet, förutom A-final, avgörs oavgjorda matcher genom straffslag direkt efter slutsignalen.

I A-final spelas däremot först 1 x 5 min sudden death (rullande tid) och om det fortfarande inte är avgjort så tillämpas straffläggning.

Straffläggningsavgörande

Domarna avgör mot vilket mål som straffarna skall slås. Startordningen lottas av domarna ihop med lagkaptenerna.

Fem utespelare från vardera laget ska slå var sitt straffslag. Om matchen efter detta fortfarande är oavgjord ska samma spelare användas för att slå ett straffslag per lag tills ett avgörande uppnås. En ledare ska skriftligen informera domarna och sekretariatet om numren och ordningen på de fem utespelarna, men domarna är ansvariga för att straffslagen slås i den ordning som uppgetts.

Under de ordinarie straffslagen anses ett avgörande uppnått när ett lag leder med ett större antal mål än motståndarlaget har återstående straffslag. Under eventuella extra straffslag anses ett avgörande uppnått när ett lag har gjort ett mål mer än motståndarlaget och båda lagen slagit lika många straffslag. De extra straffslagen behöver inte slås i samma ordning som de ordinarie, men en spelare får inte slå sitt tredje straffslag förrän övriga noterade spelare i samma lag har slagit minst två straffslag, och så vidare.

En utvisad spelare får delta i straffslagsavgörandet om denne inte har tilldelats matchstraff. Om en av de noterade spelarna under straffslagsavgörandet ådrar sig en utvisning ska lagkaptenen utse en inte redan noterad utespelare som ska ersätta den utvisade spelaren. Om en målvakt under straffslagsavgörandet ådrar sig en utvisning ska denne ersättas av reservmålvakten. Om sådan saknas har laget högst 3 minuter på sig att korrekt utrusta en utespelare som inte redan är noterad för straffslag, men ingen del av denna tid får användas till uppvärmning.

Ett lag som på grund av för många utvisade spelare inte kan notera tre utespelare får inte slå fler straffslag än man har noterade spelare för straffslag. Detta gäller även vid eventuella extra straffslag.

§ 5 KLASSINDELNING

Tävlande klasser:

Pojkar 2006/07 - (28 apr-30 apr)
Pojkar 2008 - (29 apr-1 maj)  
Pojkar 2009 - (29 apr-1 maj)  
Pojkar 2010  - (28 apr-30 apr)

Flickor 2007 - (28 apr-30 apr)  
Flickor 2009 - (29 apr-1 maj)  
Flickor 2010  - (29 apr-1 maj)

Kämpande klasser:

Pojkar 2011 - (30 apr-1 maj)  
Pojkar 2012/13 - (29 apr-30 apr)  

Flickor 2011/12/13  - (30 apr-1 maj)

Det är tillåtet att anmäla flera lag i samma klass men en spelare får endast deltaga i ett lag per åldersklass. En spelare kan dock spela i flera lag i olika åldersklasser.

Beroende på antalet anmälda lag så förbehåller sig arrangören rätten att slå ihop och stänga klasser vid behov.

§ 6 MATCHTID, PAUS, TIMEOUT OCH UPPVÄRMNING

Tävlande klasser:

Gruppspel: 2 x 15 min rullande tid förutom den sista minuten i den andra perioden som spelas med effektiv tid. 3 minuters paus. Timeout är ej tillåten.

Slutspel: 2 x 15 min rullande tid förutom den sista minuten i den andra perioden som spelas med effektiv tid. 3 minuters paus. En timeout à 30 sekunder är tillåten.

Speltiden skall stoppas i samband med mål, utvisning, straffslag, time-out eller på domarnas trippelsignal vid onaturligt spelavbrott. Speltiden ska vara stoppad under straffslag.

Kämpande klasser:

2 x 15 min rullande tid, 3 minuters paus, timeout är ej tillåten.

Speltiden skall stoppas i samband med mål eller på domarnas trippelsignal vid onaturligt spelavbrott.

Samtliga klasser:

Vid en måldifferens på 10 mål eller fler så stoppas inte klockan vid mål och utvisning, gäller både tävlande och kämpande klasser.

5 minuter är avsatt för uppvärmning på matchplanen inför varje match. Göteborg Floorball Festival förbehåller sig dock rätten att förkorta tiden för uppvärmning om det skulle bli förseningar i spelschemat.

§ 7 ANTAL SPELARE OCH AVBYTARE

Det finns ingen begränsning på antal spelare i truppen. Dock får maximalt 20 spelare användas till varje match. Det är tillåtet att använda spelare från samma klubb i flera lag i turneringen, dock inte i samma klass. Spelarna ska finnas med på samtliga lags deltagarförteckningar. Observera att spelare med dispens enbart kan delta i det lag där dispensen gäller.

§ 8 DISPENSER

Alla lag har generell dispens för en (1) överårig spelare, som får vara högst ett år äldre än den åldersklass laget spelar i. Har ett lag däremot fler än en överårig spelare, måste dispens ansökas för samtliga överåriga spelare i truppen.  

Samtliga dispensansökningar behandlas av Västsvenska Innebandyförbundet. Frågor om dispenser besvaras på mejl:   dispenser@goteborgfloorballfestival.se

Ansökan om dispens görs via denna länk:  DISPENSANSÖKAN 
En dispensavgift på 250 SEK per spelare tas ut för beviljad dispens.  

Observera att det inte är tillåtet att ha flera överåriga spelare som byter av varandra från match till match, utan att ha ansökt om och fått dispens.  

Spelare med dispens (sökt såväl som generell) får enbart delta i den klass där dispensen gäller. Maximalt tre (3) överåriga spelare med dispens är tillåtna per match och maximalt fem (5) dispenser för överåriga spelare per lag är tillåtet. 

Sista dagen att ansöka dispens är den 20 april 2023. Dispenser som av extraordinära skäl behöver sökas efter den 20 april 2023 debiteras 500 SEK per spelare, denna avgift måste betalas oavsett om dispensen beviljas eller ej. Dispenser sökta efter 20 april 2023 kommer inte behandlas förrän betalningen är mottagen. 

Efter klockan 19.00 den 26 april 2023 behandlas inga nya dispenser oavsett skäl.

Yngre spelare får spela i äldre åldersklasser utan dispens. Flickor får spela i pojklag i samtliga klasser utan dispens så länge reglementet för åldersindelning följs.  

Om synnerliga skäl föreligger av personlig beskaffenhet kan avsteg från ovan punkter göras via särskild dispens.

Göteborg Floorball Festival har ej krav på skyddsglasögon för utländska spelare. För svenska spelare gäller Svenska Innebandyförbundets regler gällande krav på skyddsglasögon.

§ 9 DELTAGARFÖRTECKNING OCH LAGUPPSTÄLLNING

Alla lag ska senast den 26 april kl. 22:00 registrera sin deltagarförteckning genom att logga in på sitt konto på www.goteborgfloorballfestival.se. På den inlämnade förteckningen måste samtliga spelare som ska deltaga under turneringen vara noterade.

Endast angivna spelare får deltaga, komplettering är ej tillåten efter den 26 april kl. 22:00. En spelare får endast deltaga i ett lag per åldersklass. Endast 20 spelare får deltaga per match men fler spelare kan registreras i turneringssystemet. Vid varje match stryks de spelare på matchprotokollet som inte deltager i berörd match.

Spelare får ej representera två lag som är anmälda i samma klass.

§ 10 SPELARDRÄKT

Har båda lagen likartade färger på sina matchdräkter ansvarar det lag som står markerat som bortalag för tröjbyte. Vid tvist så är det matchdomarna som bedömer om bortalaget måste byta speldräkt (västar kan få användas men lagen ansvarar själva för detta).

Samtliga spelardräkter ska vara numrerade och numren ska överensstämma med de nummer som är angivna på laguppställningen. Numret skall finnas på ryggen på matchtröjan. Två spelare i samma lag får ej ha samma nummer under samma match.

§ 11 BOLLAR

Varje lag ansvarar själva för uppvärmningsbollar. Arrangören tillhandahåller matchbollar.

§ 12 DOMARE

Göteborg Floorball Festival i samarbete med Västsvenska Innebandyförbundet tillsätter domare.

§ 13 PROTESTER OCH BESTRAFFNINGAR 

Göteborg Floorball Festivals tävlingsjury hanterar protest- och bestraffningsärenden. Juryns skriftliga beslut kan ej överklagas eller ändras. Protestreglerna följer direktiven från Svenska Innebandyförbundet (nedan ses utdrag från Svenska Innebandyförbundets tävlingsbestämmelser). Protestavgiften är satt till 2000 SEK och ska betalas i samband med inlämningen av protesten. Inlämning av protest kan endast ske skriftligen till huvudsekretariatet. Avgiften återfås om protesten godkänns.

"§4 d. Turnering samt sammandrag (ur SIBF´s tävlingsbestämmelser)

Protest och protestavgift ska ha inkommit till turneringens Tävlingskommitté senast två (2) timmar efter avslutad aktuell match eller före eventuellt slutspel om slutspelet inträffar inom två (2) timmar efter den match protesten avser. Detta innebär att fastställd protestavgift ska erläggas i kontanta medel inom ovan tidsangivelser. Inkommen protest ska genom turneringens Tävlingskommittés försorg omedelbart delges den mot vilken protesten är riktad, med begäran om omedelbart yttrande."

§ 14 MATCHSTRAFF

Matchstraff 1 ger avstängning i aktuell match.

Matchstraff 2 ger avstängning i aktuell match och ytterligare en match.

Efter matchstraff 3 bestämmer tävlingsjuryn följderna. Dock minst en matchs avstängning.

§ 15 WALK OVER

Lag som uteblivit utan giltig orsak kan uteslutas ur turneringen. Lagets matcher annulleras.

Walk over hanteras enligt Västsvenska Innebandyförbundets regler. Administrativ merkostnad kan tillkomma för lag som uteblir till match.

§ 16 SPELPROGRAM

Arrangören förbehåller sig rätten att ändra i spelprogrammet, både vad det gäller gruppindelning, tider och spelplaner. Meddelande om ändring sker till varje lagansvarig.

§ 17 KOMBINERAT LAG

Lag från två olika föreningar kan få anmäla ett gemensamt kombinerat lag till turneringen. Innan anmälan till Göteborg Floorball Festival sker ska dock en ansökan skickas till tävlingsjuryn tillsammans med ett intyg från administrerande distriktsförbund eller Svenska innebandyförbundet att de båda föreningarna har spelat med ett kombinerat lag under säsongen 2022/2023.

§ 18 URDRAGNING OCH ÅTERBETALNING

Om ett lag drar sig ur betalas inte anmälningsavgiften tillbaka.

Avgifter för mat och logi återbetalas inte för avbeställning gjord efter 31 mars 2023.
Vid akut sjukdom som uppkommer inför turneringen kan deltagaravgiften och beställning av mat och logi återbetalas om ett läkarintyg styrker sjukdomen.  Detta intyg måste vara Göteborg Floorball Festival tillhanda senast 1 vecka efter turneringen, annars är intyget ej giltigt.

§ 19 FÖRSÄKRINGAR

Genom anmälan om deltagande i Göteborg Floorball Festival intygar anmälaren (vilken ska vara ansvarig lagledare eller annan person på uppdrag av ansvarig lagledare) att ansvarig lagledare har tagit del av tävlingsreglementet samt att ansvarig lagledare har nödvändiga rättigheter och medgivanden från deltagare, deltagares förmyndare och anmäld förening. Deltagande i turneringen sker på egen risk och ansvarig lagledare ansvarar för samtliga deltagare som lagledaren anmält, vilka ska vara upptagna i deltagarförteckningen.

Ansvarig lagledare är skyldig att tillse att samtliga deltagare är försäkrade både på och utanför planen. Göteborg Floorball Festival eller arrangören ansvarar inte för, och har inga kollektiva försäkringar som täcker skador, sjukdomar, stölder eller skadegörelse. 

Göteborg Floorball Festival eller arrangören är inte återbetalningsansvariga, och är inte heller ansvariga för ekonomisk förlust eller skada som kan uppstå p.g.a. händelser som ligger utanför Göteborg Floorball Festivals eller arrangörens kontroll, exempelvis krigsliknande händelse, eldsvåda, översvämning, avbrott i allmänna kommunikationer, myndighetsåtgärd, strejk, eller annan liknande omständighet.